Học tập bồi dưỡng chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong mỗi nhà trường từng cấp học. Được sự nhất trí của Ban tuyên giáo huyện ủy, ...