Thực hiện chỉ đạo của phòng GDĐT Đồng Hỷ và kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chuyên môn, hàng tháng theo định kỳ bộ phận chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhằm đánh giá những kết quả đã làm được đồng thời tìm ra những tồn tại hạn chế qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của phòng GDĐT Đồng Hỷ và kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chuyên môn, hàng tháng theo định kỳ bộ phận chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhằm đánh giá những kết quả đã làm được đồng thời tìm ra những tồn tại hạn chế qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Bộ phận chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các tiết dạy chuyên đề, tập huấn công nghệ thông tin, hướng dẫn cách lập kế hoạch, bồi dưỡng những chuyên đề còn hạn chế....Thông qua các hoạt động sinh hoạt giúp các cán bộ, giáo viên được chia sẻ, thảo luận, được tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó giúp cho cán bộ, giáo viên nắm rõ hơn phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt có hiệu quả.

Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ phận chuyên môn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu về công tác chuyên môn. Nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề phấn đấu góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020