Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 về chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường, ngày 15 tháng 12 năm 2019 nhân viên y tế trường học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cân đo cho trẻ lần 2, năm học 2019 - 2020. Để thực hiện tốt công tác cân-đo cho trẻ, các lớp chuẩn bị danh sách trẻ và thông báo cho phụ huynh được biết lịch cân đo của từng nhóm lớp để phụ huynh đưa con đi học đầy đủ.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 về chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường, ngày 15 tháng 12 năm 2019 nhân viên y tế trường học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cân đo cho trẻ lần 1, năm học 2019 - 2020. Để thực hiện tốt công tác cân-đo cho trẻ, các lớp chuẩn bị danh sách trẻ và thông báo cho phụ huynh được biết lịch cân đo của từng nhóm lớp để phụ huynh đưa con đi học đầy đủ.

Kết quả toàn trường:

* Tổng số trẻ được cân, đo: 424 trẻ - Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 396 đạt 93,4 %. - Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: 0 trẻ/426 Chiếm 0%

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 28 trẻ chiếm 6,6%.

Trong đó:               + Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 5 /424 trẻ = 1,2 %    

                               + Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 3/424 trẻ = 0,7%     

                                + Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và thấp còi: 9/424 trẻ = 2,1%   

- Tổng số trẻ được đo chỉ số khối cơ thể (BMI): 124trẻ/124 = 100 %

- Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 113/124 = 91,1%

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm; 11/124 = 8,9%

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm; 11/124 = 8,9%