Học tập bồi dưỡng chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong mỗi nhà trường từng cấp học. Được sự nhất trí của Ban tuyên giáo huyện ủy, trung tâm chính trị huyện cùng phối hợp với Ban lãnh đạo thường trực Đảng ủy UBND xã Hợp Tiến đã thành lập một điểm cầu trực tuyến tạo điều kiện cho Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn của 03 cấp là Mầm non, Tiểu học và THCS  tham dự buổi Hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị năm 2021 vào 13h 30 phút ngày 26/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hợp Tiến.

Học tập bồi dưỡng chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong mỗi nhà trường từng cấp học. Được sự nhất trí của Ban tuyên giáo huyện ủy, trung tâm chính trị huyện cùng phối hợp với Ban lãnh đạo thường trực Đảng ủy UBND xã Hợp Tiến đã thành lập một điểm cầu trực tuyến tạo điều kiện cho Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn của 03 cấp là Mầm non, Tiểu học và THCS  tham dự buổi Hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị năm 2021 vào 13h 30 phút ngày 26/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hợp Tiến.

NỘI DUNG

Hội nghị được nghe đồng chí Triệu Văn Lũy; Chức vụ: Đảng ủy viên, phó ban tuyên giáo huyện Đồng Hỷ quán triệt, triển khai một số nội dung như sau:

1. Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

2. Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

3. Thông tin thời sự; tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ 6 tháng đầu năm 2021.

4. Thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19.

Tại điểm cầu xã Hợp Tiến tất cả các đồng chí là thành viên của người được mời dự Hội nghị tập huấn đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị tốt mọi đồ dùng như sổ sách, giấy bút ...để sẵn sàng tham gia lắng nghe đồng chí giảng viên truyền đạt những kiến thức bổ ích:

1. Về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trọng thể từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội với tổng số đại biểu tham dự là 1.587 đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. Trong 9 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Văn kiện của Đại hội được chuẩn bị một cách công phu, bài bản gồm:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn kiện lần này có một số điểm mới được thể hiện tại các nội dung như: Chủ đề Đại hội; hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược.

 2. Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề gồm 02 phần:

Phần 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần này có 3 nội dung:

- Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

- Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

Phần 2: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Phần này cũng gồm có 3 nội dung:

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Qua nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề, bản thân thấm nhuần giá trị, ý nghĩa của ý trí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phần vinh, hạnh phúc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lý luận, thực tiễn; những yêu cầu đặt ra và những giải pháp về học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay.

3. Tại hội nghị, đồng chí giảng viên cũng đã cung cấp một số thông tin tình hình thời sự nổi bật; tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ 6 tháng đầu năm 2021; thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khoảng thời gian một buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 toàn bộ các đồng chí đã được đồng chí Triệu Văn Lũy giảng viên lớp học trực tuyến đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, ý nghĩa, xâu sắc trong Đảng và một số thông tin thời sự quan trọng, tình hình nổi bật về kinh tế 06 tháng đầu năm của huyện Đồng Hỷ, đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Buổi Hội nghị trực tuyến về bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2021 cho Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn của 3 cấp là Mầm non, Tiểu học và THCS tại Hội trường UBND xã Hợp Tiến đã diễn ra thành công tốt.

II. PHẦN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

Thế là một năm học nữa lại qua đi, hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2021tại điểm cầu UBND xã hợp Tiến đã diễn ra buổi Tổng kết năm học 2020-2021 rất đặc biệt. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vì vậy khác với mọi năm thì năm nay để nêu cao tinh thần phòng tránh dịch mà Ban lãnh đạo huyện và Phòng giáo dục đã quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 qua trực tuyến mỗi xã là một điểm cầu.

-Thời gian vào 08h ngày 27/8/2021

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Hợp Tiến

          - Thành phần: Lãnh đạo UBND xã Hợp Tiến và Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn  3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS.

NỘI DUNG

          1. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi; Chức vụ: Trưởng phòng giáo dục thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

2. Phát biểu ý kiến của các đại biểu lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo UBND huyện đồng Hỷ.

3. Một số tham luận của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

4. Tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 với những danh hiệu tập thể, cá nhân của các đơn vị có thành tích cao trong công tác.

Rất vinh dự cho Trường mầm non Hợp Tiến đã đạt được những danh hiệu như sau:

    - Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    - Tập thể Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Danh hiệu khen cấp tỉnh gồm 01 đồng chí: Vũ Thị Hường ; Chức vụ: Giáo viên - TTCM 2 - Ủỷ viên BCH công đoàn trường mầm non Hợp Tiến.

         - Danh hiệu khen cấp huyện gồm 02 đồng chí:

+ Đ/c: Nông Thị Duyên ; Chức vụ: Y tế học đường

+ Đ/c: Vũ Thị Như Quỳnh ; Chức vụ: Giáo viên lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A2

- Nhà trường rất vinh dự có 05 đồng chí có Sáng kiến kinh nghiệm được UBND huyện công nhận.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua gồm 04 đồng chí:

+ Đ/c: Lã Thị Minh Tình; Chức vụ: Phó hiệu trưởng nhà trường

+ Đ/c: Vũ Thị Kim Tuyến ; Chức vụ: Giáo viên – TTCM 1.

+ Đ/c: Bàn Thị Hiền; Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên.

+ Đ/c: Phạm Phương Mai ; Chức vụ: Giáo viên lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A1.

Hòa chung với niềm vui của các tập thể, cơ quan có thành tích cao trên toàn huyện trong năm học vừa qua đó cũng là những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Trường mầm non Hợp Tiến trong năm học 2020-2021.