Ngày 10/10/2017, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức kiểm tra, công nhận, hoàn thành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 huyện Đồng Hỷ theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016; quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Hợp Tiến.

          Đoàn đã tiến hành làm việc nghiêm túc, kiểm tra các nội dung theo đúng quy định về quy trình và nội dung kiểm tra.

        Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã kết luận và công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục  xóa mù chữ. Chỉ ra những sai sót, hạn chế để Ban chỉ đạo phổ cập xã khắc phục và hoàn thiện chính xác hơn.

 

 

 

 

Tác giả: admin