PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ            

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NV CỦA CSGD MẦM NON

 NĂM HỌC 2021-2022

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số CBQL

GV,NV

38

0

0

26

6

3

3

10

12

3

14

9

0

0

I

Giáo viên

25

0

0

22

3

0

0

9

8

3

11

9

0

0

1

Nhà trẻ

5

0

0

4

1

0

0

2

1

1

4

1

0

0

2

Mu giáo

20

0

0

18

2

0

0

7

7

2

7

8

0

0

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

 

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1

Hiu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Phó hiu trưởng

2

0

0

2

 

0

0

0

2

0

2

0

0

0

III

Nhân viên

10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

NV văn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

NV kế toán

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nhân viên y tế

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

Nhân viên khác

8

0

0

0

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

 

  Hợp Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2021                                                                                                                     

                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                         

                         

                                                                      (Đã Ký)

          

 Lưu Thị Thúy Hạnh