PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ            

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN

 

 CÔNG KHAI  THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

NĂM HỌC 2021 - 2021

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

14

Số 55m2/trẻ em

II

Loại phòng học

  

1

Phòng học kiên cố

08

-

2

Phòng học bán kiên cố

05

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

01

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

4956,7

11,7

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2320

5,5

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

  

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

55

0,13

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

0 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

12

0,2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

25

0,1

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

  

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

55

0,13

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

80

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

14

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

8

1bộ/lớp 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

6

1bộ/lớp  

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

24

8 bộ/sân chơi (1 điểm trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

12

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiu theo quy định)

20

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

  

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

S m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 2

13

Đạt

 0.2

Đạt 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

     

 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ giáo dục đào tạo, Ban hành Điều lệ trường Mầm non; Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học; Quy định về công trình vệ sinh trường Mầm non

  

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 x

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

 x

 

XVI

Tường rào xây

    x 

 
 

Hợp Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2021                                                                                                                     

                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                         

                                                                       (Đã Ký)

 

 Lưu Thị Thúy Hạnh