PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ            

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN                      THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021 -2022

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

- 100% trẻ đi học được ăn bán trú tại trường với mức tiền ăn 15.000đ /ngày/trẻ. Tiền chất đốt 15.000/trẻ/tháng

- Đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng cho trẻ tại trường/ngày/trẻ:600-615 Kcal.

- 100% trẻ được uống đủ nước ở trường: khoảng 0,8 - 1,6 lít/ngày/trẻ

- 100% trẻ được ngủ một giấc buổi trưa. (khoảng 140 đến 150 phút).

- 100% trẻ đến trường được đảm bảo về vệ sinh cá nhân và chăm sóc theo đúng chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường

 - 100% trẻ đi học được ăn bán trú tại trường với mức tiền ăn 15.000/ngày/trẻ. Tiền chất đốt 15.000/trẻ/tháng

- Đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng cho trẻ tại trường/ngày/trẻ:615-726 Kcal.

- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ: khoảng 1,6- 2,0 lít/ngày/trẻ.

- 100% Trẻ được ngủ một giấc buổi trưa. (khoảng 140 đến 150 phút).

- Trẻ được đảm bảo về vệ sinh cá nhân và chăm sóc theo đúng chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

- Thực hiện Chương trình GDMN theo thông tư 51/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện đúng quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học. Xây dựng và thực hiện chương trình GDMN 35 tuần thực học.

 Nhà trẻ 24 - 36 tháng: 10 chủ đề.

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện Chương trình GDMN theo thông tư 51/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện đúng quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học. Xây dựng và thực hiện chương trình GDMN 35 tuần thực học

+ Mẫu giáo 3, 4tuổi: 9 chủ đề.

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 10 chủ đề.

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 - Nhà trẻ thực hiện đánh giá trẻ hàng ngày, theo giai đoạn.

+ Trẻ được đánh giá theo 4 lĩnh vực phát triển.

+ Cuối năm học trẻ đạt từ 90% trở lên.

 - Mẫu giáo thực hiện đánh giá trẻ hàng ngày, cuối chủ đề, cuối năm học.

+ Trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển.

+ Cuối năm học trẻ đạt từ 95% trở lên.

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: 100% học sinh đóng góp đầy đủ các khoản thu nộp trong năm học.

- Tuyên truyền tốt các hoạt động được tổ chức tại trường lớp, thực hiện tốt các ngày hội, ngày lễ trong năm học.

 - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: 100% học sinh đóng góp đầy đủ các khoản thu nộp trong năm học.

- Tuyên truyền tốt các hoạt động được tổ chức tại trường lớp, thực hiện tốt các ngày hội, ngày lễ trong năm học.

 

Hợp Tiền, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

                                                                      (Đã Ký)

 

               

                                                                Lưu Thị Thúy Hạnh