Căn cứ kế hoạch số 39/KHTS-MNHT ngày 05/ 06/ 2021 của Trường Mầm non Hợp Tiến về việc tuyển sinh năm học 2021-2022;

PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỶ                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :39b/QĐ-MNHT                                                                        Hợp Tiến, ngày 5 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non

Năm học 2021- 2022

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non.

Căn cứ kế hoạch số 175/KH-PGDĐT ngày 09/5/2021 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về việc tuyển sinh các lớp Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ kế hoạch số 39/KHTS-MNHT ngày 05/ 06/ 2021 của Trường Mầm non Hợp Tiến về việc tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường, và chỉ tiêu huy động trẻ ra lớpcủa trường Mầm non Hợp Tiến năm học 2021-2022

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường  mầm non Hợp Tiến năm học 2021 -2022, gồm các Ông, Bà  (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh theo Công văn số số 175 /PGD &ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ  về việc thực hiện công tác tuyển sinh trẻ năm học 2021 -2022;

Điều 3. Các Ông (bà) có tên nêu ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                                               

Nơi nhận :

 - Phòng GD&ĐT (để b/c);

  - Wbe trường MN;

  - CB,GV,NV MN Hợp Tiến (để t/h);

- Lưu VT./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

           Lưu Thị Thúy Hạnh

 

DANH DÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Năm hoc: 2021-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39b/QĐ-MNHTngày 5/7/2021

của Hiệu trưởng trường mầm non Hợp Tiến)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

 

Lưu Thị Thúy Hạnh

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

 

Lê Thị Khánh

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

 

 

Lã Thị Minh Tình

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

 

 

Vũ Thị Kim Tuyến

Tổ trưởng CM1

Ủy viên- Thư ký

 

 

Vũ Thị Hường

Tổ trưởng CM2

Ủy viên

 

 

Nông Thị Duyên

Y tế học đường

Ủy viên

 

 

Dương Thị Hoan

Kế toán

Ủy viên

 

 

Bàn Thị Hiền

Bí thư đoàn thanh niên

Ủy viên

 

 

Triệu Thị Thùy

Tổ phó CM 2

Ủy viên

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỶ                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :39 KHTS-MNHT                                                                      Hợp Tiến, ngày 5 tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Điều lệ trường mầm non.

Căn cứ kế hoạch số 175/KH-PGDĐT ngày 09/5/2021 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về việc tuyển sinh các lớp Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất  của nhà trường, kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn và Kế hoạch phát triển giáo dụcnăm học 2021 – 2022 của nhà trường đã được Phòng giáo dục đào tạo Đồng Hỷ, Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt;

Trường Mầm non Hợp Tiến xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

1. Tình hình chung:

* Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 42trong đó:

- Quản lý: 3/42 đc( 3/3 biên chế)

- Giáo viên:  26/42 đc( 20 đ/cbiên chế; 6 đ/c hợp đồng)

- Nhân viên: 13/42đc (1 kế toán, 1 y tế, 8 nhân viên nuôi; 3 bảo vệ;).

* Trường có 3 điểm: Tổng số nhóm, lớp: 14 (Điểm trường trung tâm: 10 nhóm, lớp; Điểm trường Đèo Bụt 02 lớp; Điểm trường Bãi Vàng 02 lớp).

- Tổng số phòng học hiện có: 14 phòng. (Trong đó 1 lớp Nhà trẻ học nhờ phòng chức năng)

2. Công tác chỉ đạo:

- Báo cáo, tham mưu với UBND Hợp Tiến để tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh và nhân dân trong địa bàn, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp góp phần duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non của Xã Hợp Tiến.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2021- 2022 gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, kế toán, thư ký Hội đồng trường.

- Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tuyên truyền rộng rãi trong các xóm thuộc địa bàn trường tuyển sinh, thông báo công khai trên bảng tin của

nhà trường để nhân dân nắm được kế hoạch, thời gian và các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh.

 3. Kế hoạch tuyển sinh:

Tổng số lớp = 14lớp ;Tổng số trẻ =432 trẻ, cụ thể:

Tên lớp

Số lớp

Số học sinh

Học sinh đã có chuyển lên

Dự kiến tuyển  mới

Nhà trẻ18-24 T

0

0

0

0

Nhà trẻ24-36 T

3

65

0

65

Mẫu giáo bé

3

91

61

30

Mẫu giáo nhỡ

4

149

106

         43

Mẫu giáo lớn

4

127

127

         0

Cộng

14

432

294

138

4. Thời gian tuyển sinh:

*Từngày 18/07/2021đếnhết ngày 19/07/2022:

-Tuyến sinh các cháu có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Hợp Tiến.

 - Tuyển sinh các cháu cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn có xác nhận của UBND xã Hợp Tiến.

- Tuyển sinh các cháu có hộ khẩu ngoài địa bàn xã Hợp Tiến khicơ sở vật chất đáp ứng đủ.

5. Địa điểm tuyển sinh:

- Tại điểm trường Trung Tâm - Xóm Bãi Bông Xã  Hợp Tiến -Huyện  Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên.

- Điểm trường Bãi Vàng- Xóm Bãi Vàng - Xã  Hợp Tiến -Huyện  Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên.

- Điểm trường Đèo Bụt- Xóm Đèo Bụt  - Xã  Hợp Tiến -Huyện  Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên.

* Đảm bảo dãn cách các xóm đến tuyển sinh theo khung giờ khác nhau và ngày khác nhau tại điểm Trung Tâm để đảm bảo phòng chống dịch covid-19.

6. Qui định về Hồ sơ tuyển sinh (Bao gồm):

- Đơn xin học ( theo mẫu);

- 01 bản sao giấy khai sinh (công chứng) hoặc bản sao giấy khai sinh.

- 01 bản phô tô sổ hộ khẩu (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an xã.

7. Tổ chức thực hiện:

Trường Mầm non Hợp Tiến xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo với Phòng GDĐT Đồng Hỷ, UBND xã Hợp Tiến và công bố công khai các văn bản và thủ tục tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh. Tuyên truyền trong cuộc họp phụ huynh cuối năm học hoặc trên phương tiện truyền thanh của các xóm bản trên địa bàn xã Hợp Tiếnvề kế hoạch tuyển sinh để nhân dân trên địa bàn xã Hợp Tiến biết chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn năm học 2021-2022.

            Phân công các giáo viên tuyển sinh theo khối lớp và các điểm trường, để đảm bảo dãn cách phòng chống dịch bệnh covid-19.

            Ban giám hiệu nhà trường phân công trực tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo và giải quyết kịp thời khi có khó khăn vướng mắc xảy ra.

            8. Chế độ báo cáo.

            Các Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp số liệu báo cáo nhanh về Hội đồng tuyển sinh trước ngày 21 tháng 7 năm 2021.

            Nếu số lượng tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh tiếp và báo cáo chính thức số liệu về Phòng giáo dục trước ngày 30 tháng 7.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Hợp Tiến năm học 2021 - 2022, nhà trường thông báo, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh trên địa bàn đăng ký cho con em vào học tại trường theo đúng chỉ tiêu được giao.

 

Nơi nhận:

- PGD – ĐT (để b/c);

- UBND xã (Để b/c);

- HĐTS (T/h).

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lưu Thị Thúy Hạnh