Tổ Chuyên môn

 • Bàn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hienhoangtnyb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986780842
  • Email:
   yen18528@gmail.com
 • Ma Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn Nhà trẻ
 • Lê Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366159730
  • Email:
   letuyetmnht@gmail.com
 • Lê Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn Mẫu giáo