Ban Giám hiệu

 • Lưu Thị Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977415042
  • Email:
   hanhmamnontc@gmail.com Phụ trách chung
 • Nguyễn Thị Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0383612553
  • Email:
   Phụ trách chuyên môn