PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG MN HỢP TIẾN

 

 
  

Số:  71 /KH-MNHT

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  

                      Hợp Tiến, ngày  10  tháng 09 năm 2021

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG KHAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Năm học 2021-2022

         

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;

Thực hiện Công văn số 318/PGDĐT-TTr ngày 31/8/2021 của Phòng GDĐT Đồng Hỷ về việc hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường của địa phương, Trường MN Hợp Tiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          I. MỤC TIÊU THỰC HIỆN CÔNG KHAI.

- Nâng cáo ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý và tập thể giáo viên trong nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng, phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách và chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tính đoàn kết nội bộ tốt.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học, khẳng định được mọi hoạt động trong nhà trường minh bạch.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để phụ huynh, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Công khai kết quả giáo dục năm học 2020-2021 và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 theo biểu mẫu quy định cho từng cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

2. Công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Công khai đối với các quỹ có nguồn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/2/2005 của Bộ Tài chính; Công khai các nội dung khác

3. Hình thức công khai trên website của nhà trường tại mục ba công khai theo nội dung.

- Ni dung 1: Công khai thuc lĩnh vc giáo dc, gm biu mu quy định cp hc mầm non ban hành theo Thông tư s 36/2017/TT-BGDĐT

- Ni dung 2: D toán 2021, quyết toán năm 2020 và công khai ngun thu t các khon đóng góp ca nhân dân, mu biu quy định ti các Thông tư đã nêu ti ý 2, mc 2 công văn này.

- Ni dung 3: Công khai các loi quy chế, các văn bn quy định v định mc, tiêu chun đối vi cán b, giáo viên, nhân viên và hc sinh (nếu có).

III. HÌNH THỰC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Hình thc:

- Công khai trên website ca nhà trường.

- Niêm yết công khai ti nhà trường.

- Công khai trong các k hp, đại hi ban đại din CMHS.

2. Thi đim công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm hc, đảm bo tính đầy đủ, chính xác và cp nht khi khai ging năm hc (tháng 9) và khi có thông tin mi hoc thay đổi.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT ;      

 - Lưu VP,

                                      

                                          

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã Ký)

 

 

Lưu Thị Thúy Hạnh

 y Hạnh